Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Heerlijk, deze uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2018:2423 van gerechtshof 's-Hertogenbosch op 5 juni 2018
3.4.4 Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] bij een juiste voorstelling van zaken door Dexia de overeenkomst niet zou hebben gesloten. [geïntimeerde] wilde immers sparen voor haar oudedagvoorziening, zodat zij haar financiële toekomst kon veiligstellen. Gelet op de forse koersdalingen van de fondsen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst paste het product daarom niet in de doelstelling van [geïntimeerde] . In de gegeven omstandigheden blijft de dwaling op grond van de verkeersopvatting niet voor rekening van [geïntimeerde] . Het hof komt tot dezelfde conclusie als de kantonrechter, namelijk dat het beroep op dwaling slaagt.

juwita
Berichten: 901
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door juwita »

Een mooi arrest voor de betrokken gedupeerde, maar tevens een blamage voor grote delen van de civiele rechtspraak in Nederland

Over soortgelijke/vergelijkbare dwalingsgevallen is in de jaren tussen circa 2004 en 2014 ook door tal van rechters/rechtbanken/Gerechtshoven geoordeeld en toen werden dwalingsclaims massaal door de betrokken rechters afgewezen. Rara hoe kon dit toch ? !

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Gedupeerden van Aandelenlease hebben meer kans dan ooit op volledige schadeloosstelling! Kom in actie, nu het nog kan!
ClaimConcept schreef:
12 jun 2018 13:44
Heerlijk, deze uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2018:2423 van gerechtshof 's-Hertogenbosch op 5 juni 2018
3.4.4 Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] bij een juiste voorstelling van zaken door Dexia de overeenkomst niet zou hebben gesloten. [geïntimeerde] wilde immers sparen voor haar oudedagvoorziening, zodat zij haar financiële toekomst kon veiligstellen. Gelet op de forse koersdalingen van de fondsen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst paste het product daarom niet in de doelstelling van [geïntimeerde] . In de gegeven omstandigheden blijft de dwaling op grond van de verkeersopvatting niet voor rekening van [geïntimeerde] . Het hof komt tot dezelfde conclusie als de kantonrechter, namelijk dat het beroep op dwaling slaagt.

Het bestreden vonnis in eerste aanleg komt van kantonrechter Klarenbeek van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-04-2013:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2013:3338

Maar ook de arresten van de Hoge Raad op 2 september 2016 gaan in eerste aanleg over vonnissen uit 2013 van deze held!
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... 2013:11301

De Hoge Raad heeft deze visie tot de zijne gemaakt, waar Klarenbeek op zijn beurt anno 2018 naar verwijst: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2018:6193
Dexia is volledig aansprakelijk te houden voor de schade als gevolg van het contract. De kantonrechter volgt ter zake het arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016 ECLI:NL:HR:2016:2012: r.o.5.6 en 5.7: de redelijkheid en billijkheid vereist dat de vergoedingsplicht van Dexia geheel in stand blijft omdat zij niet heeft geweigerd met een particuliere belegger te contracteren, terwijl zij wist of had behoren te weten dat de tussenpersoon, de beleggingsadviseur een cliëntenremisier is die zonder vergunning beleggingsadviezen heeft verstrekt.

De aanhouder wint!
Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011)

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

In arrest HR:2018:1935 van 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zijn eerdere visie uit arrest HR:2016:2012 van 2 september 2016 verduidelijkt en het standaard door Aegon/Dexia geciteerde arrest van gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2017 vernietigd.

Rechtbank Noord-Nederland volgt keurig met vonnis ECLI:NL:RBNNE:2018:4726 van 14 november 2018 :
5.41. Voorts volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1935) dat voor het antwoord op de vraag of Dexia onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld (alsmede voor de omvang van de schade) niet voorop staat of Dexia tekort is geschoten in haar zorgplicht (zoals hiervoor weergegeven in 5.40.), maar of zij heeft gecontracteerd in weerwil van het verbod van artikel 41 NR 1999, dat juist ertoe strekt om de afnemer te beschermen tegen het aangaan van een beleggingsovereenkomst na advies door een adviseur zonder de benodigde vergunning.
Bij effectenleaseovereenkomsten die tot stand zijn gekomen op een wijze als hier aan de orde, is voor het oordeel dat sprake is van onrechtmatig handelen door Dexia de inhoud van het advies niet relevant noch een eventueel eigen inzicht van de afnemer in het aan te schaffen product. Dexia had de afnemer op basis van art. 41 NR hoe dan ook moeten weigeren.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
28 nov 2018 08:32
In arrest HR:2018:1935 van 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zijn eerdere visie uit arrest HR:2016:2012 van 2 september 2016 verduidelijkt en het standaard door Aegon/Dexia geciteerde arrest van gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2017 vernietigd.

Rechtbank Noord-Nederland volgt keurig met vonnis ECLI:NL:RBNNE:2018:4726 van 14 november 2018

Rechtbank Amsterdam probeert opnieuw de visie van de Hoge Raad in te perken, met uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2018:8852
5.9. (..) In een in het arrest geciteerde beleidsbrief van 5 februari 2002 heeft de Stichting Toezicht Effectenverkeer (hierna: STE) zich uitgelaten over het verschil tussen werkzaamheden waarvoor wel en waarvoor niet een vergunning is vereist. De Hoge Raad heeft met betrekking tot deze brief vastgesteld dat de inhoud daarvan in overeenstemming is met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen (r.o. 4.6.4), zodat deze ook door de kantonrechter zal worden gevolgd. De STE heeft in genoemde brief verklaard, voor zover relevant:
(..)
"De cliëntenremisier mag dus niet beroeps- of bedrijfsmatig adviseren c.q. aanprijzen om bijvoorbeeld een specifiek aandeel, een specifiek beleggingsfonds of een bepaalde obligatie of een specifiek effectenleaseproduct te kopen.”
5.10. Van belang is of bij de totstandkoming van de onderhavige effectenlease-overeenkomst(en) door de tussenpersoon een op de persoon (en de financiële omstandigheden van) de afnemer gericht financieel advies is gegeven, althans een advies dat méér omvatte dan het doen van een algemene aanprijzing van het effectenlease product of het geven van informatie over de aard en inhoud van dat product.
5.11. Daarnaast is van belang of Dexia wist of behoorde te weten dat in dit individuele geval door de tussenpersoon een advies is gegeven als hiervoor bedoeld. Ook hier heeft te gelden dat het enkele feit, dat (de rechtsvoorganger van) Dexia wist dat de betreffende tussenpersoon in veel gevallen persoonlijk financieel advies gaf aan de afnemers, op zich zelf onvoldoende grond vormt voor de conclusie dat Dexia wist of behoorde te weten dat dit ook bij de totstandkoming van de onderhavige overeenkomst(en) het geval is geweest.
Dit omdat dezelfde tussenpersoon ook op andere wijzen, zonder persoonlijk financieel advies, effectenleaseproducten aanboden en verkochten.

Pardon? Ik ken ze niet. Een cliëntenremisier mocht in essentie alleen adresgegevens doorgeven, een gericht aanvraagformulier met alle relevante contractgegevens (geboortedatum, termijnbedrag, looptijd, bankrekeningnummer) is al een brug te ver.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Wij ondersteunen tientallen gedupeerden van Dexia (en Aegon, Achmea, Defam, Fortis, Levob etc.), maar het merendeel (duizenden) zit van oudsher bij concullega Leaseproces. Vanwege het acute belang ben ik zo vrij om hun jongste nieuwsberichten te citeren:
Leaseproces schreef:Januari 2019: Rappel (waiver)brieven Dexia
Dexia stuurt rappel (herinnering) (waiver)brieven aan onze cliënten. Het onderwerp van de desbetreffende brieft luidt: “Herhaald verzoek om uw standpunt kenbaar te maken’’.

Dexia geeft aan geen reactie op de eerder verzonden waiver brief ontvangen te hebben. Wij waarschuwen u om niet op deze brief in te gaan. Op slinkse wijze probeert Dexia onder haar verplichtingen uit te komen. Als u het waiver formulier ondertekent doet u namelijk afstand van uw recht op een schadevergoeding. Dexia is bekend met onze argumenten (o.a. waarom u recht heeft op (meer) schadevergoeding). Wij gaan namens u dit standpunt (nogmaals) aan Dexia doorgeven. Mocht u een brief van Dexia ontvangen, stuur dan een kopie van de brief direct door naar Leaseproces (..). In de brief dreigt Dexia met een procedure. Mocht door Dexia een procedure worden gestart, dan zullen wij vanzelfsprekend namens u verweer voeren.
December 2018: brieven overname aandelen Dexia
Dexia stuurt sinds kort aangetekende brieven met de titel ”Uitbetaling rechtsgeldige vernietiging ex artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek. Mocht u na afloop van uw aandelenleasecontract de aandelen hebben overgenomen, dan ontvangt u mogelijk ook zo’n brief. Dexia vraagt u daarin om een formulier in te vullen met gegevens over de (verkoop van) aandelen. Wij adviseren u niet op dit verzoek in te gaan. Het is mogelijk dat de rechter bepaalt dat u deze gegevens helemaal niet aan hoeft te leveren, bovendien maakt Dexia mogelijk een voor u nadelige verrekening.

Samen of ieder voor zich, maar de aanhouder wint! (en laat dat in vredesnaam uiteindelijk niet weer die boevenbanken zijn)
Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011)

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
28 nov 2018 08:32
In arrest HR:2018:1935 van 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zijn eerdere visie uit arrest HR:2016:2012 van 2 september 2016 verduidelijkt en het standaard door Aegon/Dexia geciteerde arrest van gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2017 vernietigd.
ClaimConcept schreef:
14 dec 2018 13:02
Een cliëntenremisier mocht in essentie alleen adresgegevens doorgeven, een gericht aanvraagformulier met alle relevante contractgegevens (geboortedatum, termijnbedrag, looptijd, bankrekeningnummer) is al een brug te ver.

Aldus ook het arrest ECLI:NL:GHDHA:2019:216 van Gerechtshof Den Haag op 19 februari 2019
6.3. Het voorgaande betekent dat het namens en voor rekening van een cliënt door de tussenpersoon insturen van een aanvraagformulier als het onderhavige is aan te merken als het doorgeven van een order.
Nu alleen Kifid nog...

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
28 mei 2018 17:07
Even de tijdlijn van de klacht bij Kifid:
- 23-06-1998 Aegon Vliegwiel via "Adviseur: Amynter Advies Compagnie BV"
- 23-06-2013 Einde looptijd Vliegwiel
- 31-03-2014 Klager: opvragen dossier i.v.m. klacht
- 01-02-2015 Klager: verzoek tot compensatie wegens misleiding door Amynter Advies Compagnie
- 03-02-2015 Aegon: "Voor handelen of nalaten van de adviseur is Aegon niet aansprakelijk"
- 03-02-2015 Aegon: "Eventueel wel regeling mogelijk na Inventarisatie Draagkracht 1998" (pseudo-Duizenberg)
- 02-09-2016 Uitspraak Hoge Raad HR:2016:2012 over advisering zonder vergunning
- 28-09-2016 Klager: Claim inleg retour, met rente en kosten
- 27-10-2016 Aegon Nieuwsbrief: "Wij volgen vanzelfsprekend het oordeel van de Hoge Raad"
- 22-12-2016 Aegon: U moet wel kunnen aantonen dat Aegon afwist van advies door tussenpersoon zonder vergunning
- 22-12-2016 Aegon: Duizenberg-regeling mogelijk (Draagkracht 1998: salarisstrook, bankafschrift, woongegevens etc.)
- 09-03-2017 Via ClaimConcept eindelijk dan toch een kopie aanvraagformulier!
- 13-06-2017 Claim via ClaimConcept
- 04-09-2017 Kifid-klacht na uitblijven reactie
- 05-09-2017 Kifid: Interne Klacht Procedure nog niet (geheel) doorlopen, klacht weer naar Aegon
- 10-10-2017 Verweer Aegon: onbekend met advisering door adviseur Amynter Advies Compagnie
- 03-11-2017 Kifid: klacht behandelbaar
- 15-01-2018 Verweer Aegon: Amynter Advies Compagnie adviseerde niet, maar bemiddelde slechts
- 04-04-2018 Bemiddelingszitting Kifid zonder resultaat, ondanks schriftelijke verklaring adviseur
- 28-05-2018 Kifid vraagt per email om extra informatie, maar wat? NB: verklaring adviseur zit niet in online dossier!

- 30-05-2018 Klager vraagt Kifid om Aegon te laten reageren op de verklaring van de adviseur
- 09-08-2018 Kifid vraagt Aegon om te reageren op de verklaring van de adviseur
- 20-11-2018 Kifid publiceert de reactie van Aegon d.d. 20-08-2018. Aegon beroept zich voor het eerst op termijnoverschrijding

- 08-03-2019 Uitspraak 2019-175 Kifid vindt klager opeens niet-ontvankelijk, omdat te laat bij Kifid zou zijn geklaagd...
2.2 Op 23 juni 2013 is de overeenkomst geëxpireerd,

2.3 Consument heeft op 1 februari 2015 de Bank bij e-mail aangegeven dat hij zich misleid en bedrogen voelt door de overeenkomst en heeft gevraagd om compensatie van het verlies van ongeveer € 10.000.

2.4 De Bank heeft hier bij brief op 3 februari 2015 op gereageerd en aangegeven dat er geen compensatieregeling voor Vliegwielovereenkomsten bestaat. Wel wijst de Bank op een coulanceregeling. Consument dient hiervoor het ‘Inventarisatieformulier Draagkracht’ in te vullen. Dit heeft Consument niet gedaan. De Bank heeft in deze brief niet gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Kifid.

2.5 Tussen Consument en de Bank heeft vervolgens tussen 28 september 2016 tot en met 10 oktober 2017 correspondentie plaatsgevonden over de overeenkomst.
4.4 Consument heeft op 1 februari 2015 zich bij de Bank beklaagd over de gevolgen van de overeenkomst. De Bank heeft hier op 3 februari 2015 op gereageerd en het compensatieverzoek afgewezen, maar wel aangeboden te onderzoeken of Consument in aanmerking komt voor een coulance regeling. Dit schrijven van de Bank heeft te gelden als het definitieve standpunt.
Nu Consument pas in september 2017 voor het eerst bij Kifid heeft geklaagd, is de Commissie van oordeel dat daarmee de redelijke termijn van een jaar als bedoeld in artikel 5.4 van het reglement is overschreden. Het feit dat Consument op 28 september 2016 de Bank nogmaals om compensatie verzoekt op basis van nieuwe jurisprudentie in andere effectenlease zaken, maakt dit niet anders. De Commissie is van oordeel dat een uitspraak in een andere zaak, die anderhalf jaar na het definitief standpunt van de Bank wordt gewezen, niet geldt als een voldoende gewichtige omstandigheid die de termijnoverschrijding zouden kunnen rechtvaardigen.

Ter vergelijking, deze even kersverse Kifid Uitspraak-2019-157 tegen Dexia
2.6. De Bank heeft Consumenten omstreeks november 2003 bij brief de eindafrekeningen van Overeenkomsten i, v, vi en vii doen toekomen.
5. Beslissing
De Commissie beslist dat Consumenten een schadevergoeding toekomt van € 33.783,97, zoals berekend onder 4.25, waarbij de Bank gerechtigd is dit bedrag te verrekenen met haar vordering op Consumenten, één en ander aan beide zijden zonder renteberekening. Het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Joepie Joepie
Berichten: 1170
Lid geworden op: 09 dec 2013 15:30

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door Joepie Joepie »

En wat leren we hieruit?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
17 apr 2019 17:44
08-03-2019 Uitspraak 2019-175 Kifid vindt klager opeens niet-ontvankelijk, omdat te laat bij Kifid zou zijn geklaagd...
4.4 Consument heeft op 1 februari 2015 zich bij de Bank beklaagd over de gevolgen van de overeenkomst. De Bank heeft hier op 3 februari 2015 op gereageerd en het compensatieverzoek afgewezen, maar wel aangeboden te onderzoeken of Consument in aanmerking komt voor een coulance regeling. Dit schrijven van de Bank heeft te gelden als het definitieve standpunt.

Net als in uitspraak 2019-157 tegen Dexia, treffen we in de uitspraken GC-2015-120 en GC 2015-121 een geheel andere mening:
4.4 (..) Ook de brief van 14 mei 2009 kan niet als zodanig worden aangemerkt. In deze brief is door Aangeslotene medegedeeld welke documenten zij nodig heeft om te beoordelen of Consument in aanmerking komt voor een coulance-uitkering. Hiermee is de mogelijkheid opengehouden dat Aangeslotene Consument nog een aanbod doet tot het oplossen van de klacht.

Zo ook de Commissie van Beroep in uitspraak GCHB 2014-040 tegen Dexia, over de niet-ontvankelijkheid uit GC 2014-092:
4.11 Daar komt bij dat belanghebbende op 1 april 2005, binnen een jaar nadat hij de eindafrekening van de effectenleaseovereenkomst had ontvangen, zijn klacht aan de bank heeft voorgelegd en vergoeding van zijn schade heeft geclaimd. De bank had reeds vanaf dat moment er rekening mee te houden dat belanghebbende mogelijk een vordering op haar zou (pretenderen te) hebben. Vervolgens is geruime tijd verstreken voordat de bank – op 14 augustus 2009 - haar aansprakelijkheid in algemene termen van de hand heeft gewezen. Dat dit tijdsverloop aan belanghebbende is te wijten of voor zijn risico dient te komen, is gesteld noch gebleken. De bank heeft zich in 2010 en 2011 nog bereid getoond te onderhandelen over een eventuele schadevergoeding op grond van schending van de zorgplicht.

Wat we hiervan leren? Willekeur misschien? Dat afwijzen gemakkelijker is dan een goed onderbouwd inhoudelijk oordeel?
Of dat uitspraak 2019-157 over sterfhuisconstructie Dexia minder kwaad kan dan (vele nieuwe) toewijzingen tegen Aegon?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Joepie Joepie schreef:
18 apr 2019 13:04
En wat leren we hieruit?

Zeg het maar. Het komt overigens heus wel eens voor dat Kifid pal staat voor de gedupeerde consument:

07-06-2007 Adviesgesprek tussenpersoon
25-03-2008 Aanvraag via tussenpersoon
04-08-2010 Voortijdig einde, inleg foetsie
21-01-2011 Aanbod coulanceregeling
29-11-2016 Claim inleg retour, met rente en kosten
29-12-2017 Kifid-klacht na uitblijven reactie
28-03-2019 Uitspraak 2019-223: geen termijnoverschrijding of verjaring, geen eigen schuld!
4.7 Dit verweer wordt verworpen bij gebrek aan feitelijke grondslag. Overgelegd is een groot aantal stukken (zie 4.5 hiervoor) waaruit blijkt dat in de periode 2011 – 2016 regelmatig overleg heeft plaatsgevonden tussen Consumenten en bij [financieel dienstverlener] werkzame personen. In die gesprekken is aan de orde geweest dat Consumenten het door hen belegde bedrag wilden terugkrijgen, zodat [financieel dienstverlener] al geruime tijd voor de brief van 29 november 2016 heeft kunnen beseffen dat de belegging in Future Life niet aan de verwachtingen van Consumenten beantwoordde.

Helaas voor de vele gedupeerden van Aegon c.s.: het betreft hier een vastgoedaffaire met slechts enkele slachtoffers, waaronder ook de beklaagde tussenpersoon zelf.

Wat we hiervan leren? Willekeur misschien? Of dat ook uitspraak 2019-223 over deze sterfhuisconstructie minder kwaad kan dan (vele nieuwe) toewijzingen tegen Aegon?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
30 apr 2019 09:44
Het komt overigens heus wel eens voor dat Kifid pal staat voor de gedupeerde consument:

07-06-2007 Adviesgesprek tussenpersoon
25-03-2008 Aanvraag via tussenpersoon
04-08-2010 Voortijdig einde, inleg foetsie
21-01-2011 Aanbod coulanceregeling
29-11-2016 Claim inleg retour, met rente en kosten
29-12-2017 Kifid-klacht na uitblijven reactie
28-03-2019 Uitspraak 2019-223: geen termijnoverschrijding of verjaring, geen eigen schuld!

Zolang het dus maar geen effectenlease van Aegon betreft...

05-07-2001 Adviesgesprek tussenpersoon
05-07-2001 Aanvraag via tussenpersoon

28-06-2013 Aanbod coulanceregeling
2013 -2014 Kifid verwijst alle nieuwe klagers terug naar Aegon: Interne klachtprocedure nog niet (geheel) doorlopen
2015 -2016 Kifid bevriest alle reeds lopende procedures in afwachting van de Hoge Raad
25-11-2015 Aanbod coulanceregeling
16-12-2015 Voortijdig einde, inleg grotendeels foetsie
17-12-2015 Inzageverzoek, Aegon levert begin 2016 alleen overzicht van data
02-09-2016 Uitspraken Hoge Raad over effectenlease
19-12-2016 Herhaald verzoek om stukken: aanvraagformulier, gegevens adviseur, etc.
20-06-2017 Herhaald verzoek om stukken te leveren i.p.v. alleen een globaal overzicht van data
13-07-2017 Aegon levert eindelijk (een deel van) de gevraagde documenten!
18-07-2017 Claim inleg retour, met rente en kosten, op basis van bewijsstukken
02-11-2017 Kifid-klacht na uitblijven reactie
31-05-2019 Afwijzing Commissie Hendrikse en De Bie: niet binnen 1 jaar + 8 weken na brief van 28-06-2013

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
27 feb 2019 08:05
ClaimConcept schreef:
14 dec 2018 13:02
Een cliëntenremisier mocht in essentie alleen adresgegevens doorgeven, een gericht aanvraagformulier met alle relevante contractgegevens (geboortedatum, termijnbedrag, looptijd, bankrekeningnummer) is al een brug te ver.

Aldus ook het arrest ECLI:NL:GHDHA:2019:216 van Gerechtshof Den Haag op 19 februari 2019
6.3. Het voorgaande betekent dat het namens en voor rekening van een cliënt door de tussenpersoon insturen van een aanvraagformulier als het onderhavige is aan te merken als het doorgeven van een order.
Nu alleen Kifid nog...

Kifid kan met dit arrest ook oude klachten over Dexia eenvoudig afwikkelen, te beginnen met deze uit 2012
8 mei 2019, ClaimConcept schreef:Op 26 januari 2017 heeft X in de klacht met kenmerk GC-12-00071 Kifid bijgaande reactie toegezonden op het verweer van 23 november 2016 resp. 30 april 2015.
(..)
Wat heeft Dexia fout gedaan?
Op 27 oktober 2000 heeft tussenpersoon Het Fries Drenthse Wold het Capital Effect geadviseerd zonder ook maar te reppen over de kans op nul of zelfs verlies van de volledige spaarinleg. Adviseur Harry Hendrix van FDW heeft hen met fraaie prognoses enthousiast gemaakt over dit pensioenplan, via FDW de order geplaatst (Bijlage 1 Dagvaarding) en bij de uitreiking van het Capital Effect met polisnummer 21694056 en 21694057 (Bijlage 2 Dagvaarding) nogmaals de fraaie vooruitzichten benadrukt. Risicoloos, maar niet heus.
Afbeelding

Kifid gaat nu anno 2019 binnenkort eindelijk een uitspraak doen in deze klacht GC-12-00071 tegen Dexia
5 juni 2019, Kifid schreef:De Commissie die uw zaak zal behandelen bestaat uit: mr. E.L.A. van Emden. U hebt een termijn van 10 dagen om het bovengenoemde Commissielid te wraken. Indien partijen niet overgaan tot wraking van de Commissie, zullen wij trachten binnen vier weken plus 10 dagen uitspraak te wijzen.

Wordt vervolgd!

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

"Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend"
In uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2019:2014 van 11 juni 2019, Gerechtshof 's-Hertogenbosch schreef:9.6. Het hof acht de verklaringen van de getuigen duidelijk en betrouwbaar. Uit de verklaringen blijkt naar het oordeel van het hof dat FAF advies heeft gegeven over beleggingen. De medewerkster van FAF heeft immers concreet met [geïntimeerde] gesproken over de beschikbare bedragen, toekomstplannen (huis, trouwen) en effectenleaseproducten. De medewerkster van FAF heeft deze producten gepresenteerd als passende oplossing om van A naar B te komen: [geïntimeerde] kon, door de beschikbare bedragen aan te wenden voor effectenleaseproducten, na verloop van tijd zijn toekomstplannen realiseren, aldus de presentatie van FAF. Dit is advisering door de tussenpersoon FAF; hier is sprake van “een op de persoon toegesneden aanbeveling” (9.1 (e) hiervoor). Deze aanbeveling betreft effectenleaseproducten. Dat betekent dat aandelen aan de orde waren, ook als er zoals Dexia stelt geen strikte correlatie was tussen de aanvraag van de klant en de aankoop van de effecten
9.7. Dexia voert aan dat in het spraakgebruik de term advies een ruimere betekenis heeft dan de juridische betekenis. Dexia betoogt dat WC-Eend slogans gebruikt zoals “wij van WC-Eend adviseren WC-Eend” en dat dit geen juridische relevante advisering is
Het hof is het daarmee eens als het gaat om reclame-uitingen die bijvoorbeeld op televisie of in de krant worden gedaan. Maar als een “adviseur” bij een klant thuis de sanitaire voorzieningen komt inspecteren, onder het genot van een kopje koffie een paar uur lang de concrete situatie en bevindingen bespreekt en aan de klant WC-eend als oplossing “adviseert”, is de situatie anders

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
11 jun 2019 17:40
Kifid kan met dit arrest ook oude klachten over Dexia eenvoudig afwikkelen, te beginnen met deze uit 2012

19 juni 2019, Kifid uitspraak GC-12-00071 tegen Dexia. Klacht ingediend op 30 maart 2012
2.5 De Bank heeft getracht een minnelijke regeling te treffen met Consumenten via een derde partij genaamd Zettel. Op 6 maart 2012 heeft Zettel in opdracht van de Bank een concept van een berekening en vaststellingsovereenkomst naar Consument verstuurd.
2.6 Consument heeft op 30 maart 2012 een klacht ingediend bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening.
Samenvatting
De Commissie is van oordeel dat de klacht niet-behandelbaar is, omdat deze te laat is ingediend.

18 juni 2019, Kifid uitspraak GC-12-00067 tegen Dexia. Klacht ingediend op 28 maart 2012

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
03 jun 2019 17:48
ClaimConcept schreef:
30 apr 2019 09:44

04-08-2010 Voortijdig einde, inleg foetsie
21-01-2011 Aanbod coulanceregeling
29-11-2016 Claim inleg retour, met rente en kosten
29-12-2017 Kifid-klacht na uitblijven reactie
28-03-2019 Uitspraak 2019-223 Commissie Wortel: geen termijnoverschrijding of verjaring, geen eigen schuld!
Zolang het dus maar geen effectenlease van Aegon betreft...
25-11-2015 Aanbod coulanceregeling
16-12-2015 Voortijdig einde, inleg grotendeels foetsie
18-07-2017 Claim inleg retour, met rente en kosten, op basis van bewijsstukken
02-11-2017 Kifid-klacht na uitblijven reactie
31-05-2019 Afwijzing Commissie Hendrikse/De Bie: niet binnen 1 jaar + 8 weken na brief van 28-06-2013

18 juni 2019, uitspraak in GC-12-00067 tegen Dexia na een onnavolgbare procedure. Klacht ingediend op 28 maart 2012
2.3 De Bank heeft getracht een minnelijke regeling te treffen met Consumenten via een derde partij genaamd Zettel. Op 6 maart 2012 heeft Zettel in opdracht van de Bank een concept van een berekening en vaststellingsovereenkomst naar Consument verstuurd.
2.4 Consument heeft op 28 maart 2012 een klacht ingediend bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening.

21-09-2010 Einde polis, inleg foetsie en dikke restschuld
29-11-2010 Claim inleg retour, met rente en kosten
2011 -2012 Onderhandelingen ClaimConcept-Dexia
07-03-2012 Aanbod via Zettel Mediation
28-03-2012 Kifid-klacht
18-06-2019 Afwijzing Commissie Van Emden/De Bie: klacht niet binnen 3 maanden na eindafrekening aan Kifid voorgelegd...
4.7 Op of omstreeks 21 september 2010 is de overeenkomst geëindigd en is aan Consument bekendgemaakt dat hij ten gevolge van de overeenkomst een restschuld had. Consument heeft zijn klacht pas op 24 april 2012, ongeveer anderhalf jaar na het gewaarwordingsmoment, voorgelegd aan de Ombudsman van Kifid. Hiermee heeft hij niet voldaan aan het vereiste van artikel 15.2 van het Reglement om binnen drie maanden na het gewaarwordingsmoment zijn klacht voor te leggen aan Kifid.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
22 jun 2019 15:52

28-03-2012 Kifid-klacht
18-06-2019 Afwijzing Commissie Van Emden/De Bie: klacht niet binnen 3 maanden na eindafrekening aan Kifid voorgelegd...
4.7 Op of omstreeks 21 september 2010 is de overeenkomst geëindigd en is aan Consument bekendgemaakt dat hij ten gevolge van de overeenkomst een restschuld had. Consument heeft zijn klacht pas op 24 april 2012, ongeveer anderhalf jaar na het gewaarwordingsmoment, voorgelegd aan de Ombudsman van Kifid. Hiermee heeft hij niet voldaan aan het vereiste van artikel 15.2 van het Reglement om binnen drie maanden na het gewaarwordingsmoment zijn klacht voor te leggen aan Kifid.

Beste ELA, hier >> het toenmalige Reglement Ombudsman & Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid)

Artikel 15.2 wordt eerst nog voorafgegaan door artikel 13
Artikel 13 Interne klachtprocedure
13.1 Het Klachteninstituut kan een Klacht pas in behandeling nemen indien de Consument deze eerst Schriftelijk heeft voorgelegd aan de Aangeslotene(n) op wie de Klacht betrekking heeft, en deze niet naar tevredenheid van de Consument is opgelost.
13.2 Indien de Consument een Klacht aan het Klachteninstituut voorlegt met voorbijgaan van de interne klachtenprocedure van de Aangeslotene, wijst het Klachteninstituut de Consument op de noodzaak diens Klacht eerst aan de Aangeslotene zelf voor te leggen, en neemt het diens Klacht niet in behandeling.
en daarna nog artikel 15.1
Artikel 15 Het indienen van een klacht
15.1 De Consument moet zijn Klacht Schriftelijk in de Nederlandse taal aan het Klachteninstituut voorleggen binnen drie maanden te rekenen vanaf de dagtekening van de brief waarin Aangeslotene definitief Schriftelijk zijn standpunt over de Klacht aan de Consument heeft kenbaar gemaakt

Dat kan beter ELA, zoals Uitspraak 2019-223 van de Commissie Wortel, punt 4.1-3: hoezo termijnoverschrijding?

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

26 juni 2019: Collectief klagen gaat niet samen met klagen bij Kifid

2 juli 2019: en zo probeert Kifid alle klagers over Aegon af te serveren
In een nog niet gepubliceerde uitspraak heeft de Commissie de volgende uitleg aan artikel 2.1 van haar reglementen gegeven:
Houdt u er dan rekening mee dat de Commissie in het verleden mogelijk anders heeft geoordeeld voor wat betreft de uitleg van artikel 2.1 van het reglement, maar dat voortschrijdend inzicht dit zienspunt heeft achterhaald. Voor nieuwe dossiers zal bovenstaande uitleg dus leidend zijn. Het heeft daarom geen zin om u op oude uitspraken te beroepen.

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Consumenten-klachtloket Kifid zwicht voor druk Aegon: nadere details bij topic 'SprintPlan'

Ondertussen op 16 juli 2019, Gerechtshof Den Bosch over effectenlease
verklaart voor recht dat Dexia haar zorgplichten heeft geschonden en [Consument] op onrechtmatige wijze heeft laten benaderen en heeft bewogen om de overeenkomsten met Dexia aan te gaan en aansprakelijk is voor de volledige als gevolg daarvan door [Consument] geleden schade;

verstaat dat Dexia uit hoofde van de contracten geen enkele aanspraak jegens [Consument] heeft;

veroordeelt Dexia om tegen bewijs van kwijting aan [Consument] te betalen een bedrag van € 25.766,72, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop een desbetreffend gedeelte van de inleg daadwerkelijk is voldaan

ClaimConcept
Berichten: 1976
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
09 okt 2018 16:20
ClaimConcept schreef:
08 jun 2018 11:26
Anno 2018, intermediairmaatschappij Aegon schreef:Aegon wist niet en hoefde ook niet te weten of Denco u heeft geadviseerd

Afbeelding

Aegon zelf houdt dergelijke belastende stukken bewust achter, terwijl Kifid de bewijslast eenzijdig bij de klager legt. Met intensief speurwerk komen we echter steeds verder:
Visitekaartje adviseur Denco Advies Afbeelding

Denco Advies Waardecheque Adviesgesprek VliegwielAfbeelding

Mailing Aegon Vliegwiel van Denco Advies Afbeelding

Brochure Aegon Vliegwiel van Denco Advies AfbeeldingAanvraagformulier van Denco Advies (i.o!) Afbeelding

Logistiek aanvragen Aegon Vliegwiel Afbeelding

Polis Aegon Vliegwiel via Denco Advies Afbeelding

Bijschrijving Waardecheque Denco Advies Afbeelding

Aegon heeft op 20 augustus 2019 weer met grof juridisch geschut gereageerd op dit bewijsmateriaal
Vermoedelijk is door Denco slechts een verkooppraatje gehouden op basis waarvan [klager] haar besluit tot het sluiten van de Vliegwielovereenkomst heeft genomen.
Op basis van een visitekaartje kan en mag niet worden geconcludeerd dat (i) [klager] contact heeft gehad met Denco, (ii) dat [klager] met Denco heeft gesproken over het Vermogens Vliegwiel-extra en dat (iii) Denco [klager] een op haar persoonlijke situatie toegesneden aanbeveling heeft gedaan de Vliegwielovereenkomst af te sluiten.
het aanvraagformulier was zo opgesteld dat voor het invullen daarvan geen hulp of advies van een tussenpersoon noodzakelijk was. De klant hoefde immers enkel NAW-gegevens, rekeningnummer en de gewenste maandtermijn In te vullen. Dit vereist derhalve geen beleggingskennis of -ervaring van de klant, laat staan advies van een tussenpersoon.
Voor zover toch zou worden aangenomen dat sprake zou zijn van beleggingsadvies aan [klager] had Aegon geen wetenschap van de (vermeende) advisering door Denco
@Aegon, de volledige naam is Denco Advies Financial Planning

Plaats reactie