Saldodipje

Een lening afgesloten of van plan dit te gaan doen? Bespreek het in dit topic.
Hodyfa
Berichten: 1
Lid geworden op: 06 feb 2024 14:03

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door Hodyfa »

Hallo, ik heb in 2023 heel wat keren geleend bij saldodipje en kom dit nu pas tegen. Ik heb ook torenhoge boetes moeten betalen. Is er een mogelijkheid om deze nog terug te krijgen?

spongefire
Berichten: 1
Lid geworden op: 07 feb 2024 11:56

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door spongefire »

sacredfour schreef:
29 jan 2024 09:40
Ik krijg veel reactie van Saldodipje gedupeerden die de boete niet willen betalen, maar ze hebben de hoofdsom al wel betaald.
Om meer druk op Saldodipje te zetten vragen wij onze clienten om ook de hoofdsom niet te betalen. Stichting Xwiljoenen Juridisch Advies helpt je daarbij. Van al onze 400 clienten is nog niemand daardoor in problemen gekomen en we doen dit nu al enkele jaren. Het kan natuurlijk nooit geen kwaad als je de hoofdsom met aftrek van alle boetes achter de hand houdt. De incassobureaus van Saldodipje dreigen met allerlei rechtsmaatregelen, maar dit blijft bij dreigen. Laat je dus niet intimideren!
Ik heb recentelijk 300,- geleend vanwege een noodgeval in het buitenland en krijg nu een boete van 83,- er boven op. Dit weiger ik natuurlijk te betalen. Was bijna 2 weken geleden. Wat raad jij aan dat ik nu doe? gewoon het geld niet betalen?

BL2
Berichten: 4834
Lid geworden op: 08 sep 2016 22:02

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door BL2 »

Wat stond er in de overeenkomst ?
Ze hebben je wel uit de nood geholpen bij een schijnbaar moeilijke situatie in het buitenland.
Zou netjes betalen, al is het maar uit gebaar van dankbaarheid....

Vanzande21
Berichten: 1
Lid geworden op: 12 feb 2024 14:35

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door Vanzande21 »

Beste mensen

Ik had een lening van 600 euro afgesloten. Binnen de termijn heb ik het bedrag + de rente terugbetaald naar het rekening nummer waarop het bedrag gestort is exclusief de boete voor het niet aanstellen van de garantsteller twv 200 euro, zoals is gediscussieerd in dit forum. Nu krijg ik de volgende mail terug:

Bedankt voor uw e mail.

Bij Saldodipje hechten wij veel waarde aan het aanbieden van een uitstekende service voor onze klanten. Het spijt ons dan ook te horen over uw klacht.

In uw e-mail stelt u dat uw lening nietig is, omdat Saldodipje de maximale kosten van 14% zou overschrijden bij het in rekening brengen van een aanvullende vergoeding voor het niet aanleveren van een garantsteller.

Op Saldodipje’s leningsovereenkomsten is Spaans recht van toepassing. Saldodipje voldoet aan alle toepasselijke Spaanse en Europese wetgeving. Spaans recht kent geen maximale kredietvergoeding, dus van schending van een maximale kredietvergoeding is reeds om die reden geen sprake. Ook indien Nederlands recht van toepassing zou zijn, is het maken van de afspraak dat bij niet-nakoming van een overeenkomst een vooraf vastgestelde vergoeding moet worden betaald, niet in strijd met de wet. Een dergelijke vergoeding vormt geen onderdeel van de kredietvergoeding.

De maximale kredietvergoeding ziet enkel op kosten die de klant verplicht is maken bij het afsluiten van een lening. De kosten die door Saldodipje bij tijdige terugbetaling van de lening in rekening wordt gebracht blijft daarmee binnen de maximale kredietvergoeding.

De door Saldodipje in rekening gebrachte boetes zijn daarentegen geen verplichte kosten: deze worden alleen in rekening gebracht bij het niet (tijdig) aanleveren van een garantsteller. Door het (tijdig) aanleveren van een garantsteller kunnen deze boetes vermeden worden. Dat dergelijke bedragen niet meegerekend worden is expliciet onderkend door de wetgever:

“Notariskosten en eventuele kosten die in rekening worden gebracht bij niet-naleving van de kredietovereenkomst worden niet in de totale kosten van het krediet meegenomen.”

Toen u een lening bij Saldodipje afsloot, bent u akkoord gegaan met de toepasselijke voorwaarden van de lening. U bent ook akkoord gegaan met de verplichting om een garantsteller te presenteren. Als u in deze verplichting tekort schiet, bent u op basis van uw eigen instemming verplicht een aanvullend bedrag te betalen. Daar is niets onoorbaars of onduidelijks aan.

Aangezien Saldodipje’s leningsovereenkomsten en bijbehorende voorwaarden voldoen aan alle wettelijke eisen, zijn deze niet nietig. Dit betekent dat u uw verplichtingen op grond van deze leningen dient na te komen. U heeft dan ook geen recht op verrekening, kwijtschelding of opschorting van (een deel van) uw verplichtingen op grond van de leningen.

Verder kunnen wij op basis van uw betaalbewijs inderdaad zien dat u het leenbedrag en de bijbehorende rente heeft terugbetaald, echter kunnen wij geen handmatige terugstortingen kunnen verwerken. Daarom zal deze betaling van €609,74 spoedig terug worden gestort op uw rekening. Na ontvangst, verzoeken wij u vriendelijk om deze betaling uit te voeren via de betaalpagina op ons Help Centrum met behulp van onderstaande link:

https://help.saldodipje.nl/s/maakeenbetaling

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met andere woorden: het bedrag wordt teruggestort en ze verwachten ook de 200 euro voor het niet aanstellen van een garantsteller. Wat kan ik het beste doen in deze situatie?

BL2
Berichten: 4834
Lid geworden op: 08 sep 2016 22:02

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door BL2 »

Betalen ?
Ze zijn erg duidelijk en stellig in hun beweringen, maar je zou het zelf nog even op waarheid kunnen controleren, ze geven genoeg handvaten.

16again
Berichten: 16103
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door 16again »

Nu er volgens SD Spaans recht van toepassing is, kan SD dan nog naar een Nederlandse rechter stappen?
Hoever reikt de macht van een uitspraak van een Spaanse rechter?

Lostitall
Berichten: 9
Lid geworden op: 15 feb 2024 13:18

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door Lostitall »

U heeft in het verleden een leningsovereenkomst gesloten ingevolge de Wet op het Consumentenkrediet 1974 (Consumer Credit Act 1974). Op grond van deze overeenkomst heeft u een vast bedrag aan krediet ontvangen welke aan u is uitbetaald op het bij ons bekende IBAN nummer. Door het aangaan van deze overeenkomst bent u de verplichting aangegaan om het bedrag gelijk aan het kredietbedrag tezamen met de kredietvergoeding geheel aan de leningverstrekker terug te betalen op of vóór de aflossingsdatum.Een eis om in aanmerking te komen voor dit krediet was dat u voor een garantiegever zou zorgen, die garant staat voor het kredietbedrag en alle opeisbare openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de leenovereenkomst. U had de keuze om een persoonlijke garantiegever (bijvoorbeeld een gezinslid of een vriend) aan te dragen of gebruik te maken van een particuliere garantiegever. U heeft gebruik gemaakt van de laatste optie. U bent daartoe een aparte garantieovereenkomst aangegaan met Pactum Collections GmbH.Gelet op het feit dat u heeft nagelaten de verstrekte lening tijdig terug te betalen, heeft Pactum Collections GmbH– conform de garantieovereenkomst – onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan leningverstrekker betaald. Ten gevolge van die betaling heeft Pactum Collections GmbH een recht van regres tegen u. Immers, door de betaling van Pactum Collections GmbH, is de lening volledig voldaan en heeft de leningverstrekker geen vordering meer op u.In dit schrijven zal ondergetekende, namens Pactum Collections GmbH, uiteenzetten dat zowel de leenovereenkomst als de garantieovereenkomst in conformiteit is met de geldende wet- en regelgeving.I: AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN & WET FINANCIEEL TOEZICHTAanbieders van flitskredieten die in Nederland zijn gevestigd, dienen te beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en vallen onder de reikwijdte van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Conform de Nederlandse wet- en regelgeving mag jaarlijks voor kredieten, – waaronder flitskredieten – niet meer vergoeding worden gevraagd dan 12% (ten tijde van het aangaan van de overeenkomst) plus de wettelijke rente (op dit moment 2%) over het geleende bedrag. Daarnaast moet een kredietaanbieder verplicht toetsen of het krediet past bij de financiële positie van de consument (de kredietwaardigheidstoets) voordat het krediet wordt verstrekt.De leningverstrekker biedt vanuit het buitenland online diensten aan op de Nederlandse markt. De leningverstrekker maakt gebruik van de mogelijkheid die daartoe wordt geboden in de richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG), die in Nederland is geïmplementeerd door middel van de Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel (Stb. 2004, 210). In voornoemde richtlijn is onder meer vastgelegd dat voor online diensten, verleent vanuit een vestiging in een andere lidstaat, het land-van-herkomstbeginsel geldt.Voor het bepalen van het land van herkomst wordt aangeknoopt bij de plaats van vestiging van waaruit daadwerkelijk de economische activiteiten worden uitgeoefend. In overweging 19 van de de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht dat overeenkomstig lid 1 toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van rechtskeuze.”Echter, zoals ik reeds hierboven uiteen heb gezet, vloeit de vordering van Pactum Collections GmbH voort uit een recht van regres. Artikel 16 van de Rome I Verordening bepaalt omtrent het toepasselijk recht in dergelijke gevallen het volgende: “Indien een schuldeiser een vordering heeft op verscheidene, voor dezelfde schuldvordering aansprakelijke schuldenaren, van wie er één de vordering reeds geheel of ten dele heeft voldaan, dan beheerst het recht dat op de verbintenis van deze schuldenaar jegens de schuldeiser van toepassing is, het recht van regres van deze schuldenaar op de andere schuldenaren. De andere schuldenaren kunnen zich beroepen op de weren die zij tegen de schuldeiser zouden kunnen aanvoeren op grond van het recht dat hun verbintenissen jegens de schuldeiser beheerst.” Daar op de onderlinge verbintenis tussen Pactum Collections GmbH en Leningverstrekker Buitenlands recht van toepassing is, zal het recht van regres ook worden beheerst door het Buitenlands recht.II: CONCLUSIEBovenstaande in acht genomen, benadrukt Pactum Collections GmbH dat zij handelt conform de geldende wet- en regelgeving. Kortheidshalve verwijs ik nog naar het feit dat recentelijk de Regeling aanpak flitskrediet ter consultatie is voorgelegd. De Regeling aanpak flitskrediet voorziet er in dat financiële ondernemingen met vestiging in een andere lidstaat die via internet consumptief krediet aanbied

Lostitall
Berichten: 9
Lid geworden op: 15 feb 2024 13:18

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door Lostitall »

Dit kreeg ik vandaag te horen van Debtco wat kan ik nu zeggen?

sacredfour
Berichten: 1867
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door sacredfour »

art 16 rome I gaat over recht van regres.
Het gaat dus over dezelfde schuldvordering
Dit is hier niet van toepassing.
Meld je bij ons aan en we gaan je verder helpen
stichting Xwiljoenen Juridisch Advies

sacredfour
Berichten: 1867
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door sacredfour »

Dit was een mail die ik kreeg van een van de clienten die ik bijsta:
Hallo meneer Borgert,

Ik zie af van een schikking en wel om het volgende,
na jaren in de vicieuze neerwaartse spiraal te hebben gezeten,
na de zoveelste afbetaling van 807 en weer 600 lenen om
weer te proberen met steeds iets minder lenen eruit te komen,
zag mijn man het niet meer zitten.

Ik kwam vrijdags 28 januari thuis van werken,
en ging eerst met hem in discussie van het hoe en waarom werken,
hij begreep niet meer waarvoor ik werkte ja voor saldodipje
volgens hem, vervolgens liep hij naar buiten met de woorden:
wat mij betreft hoef je niets meer te lenen.

Toen ik hem 10 minuten later riep voor het eten kreeg ik geen respons,
waarop mijn jongste zoon de schuur inliep en hem zag hangen aan de hondenriem,
ik heb daarop 112 gebeld en hem getracht te reanimeren, dit had geen zin meer.

Daarop mocht ik weer verder lenen bij saldodipje want hij was zo laag verzekerd
dat de crematie mij ook nog ruim 5800 heeft gekost.

Dit is wat een negatief spiraal kan doen, ik wil alleen maar voorkomen
dat dit anderen ook gebeurt.

met vriendelijke groet

katinbak
Berichten: 1
Lid geworden op: 12 mar 2024 18:28

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door katinbak »

hi beste mensen.

in Augustus vorig jaar heb ik 2 leningen bij saldodipje genomen voor een noodgeval. Daar kwamen de bekende boetes vanuit. Ik heb toen lange tijd niks van me laten horen en kreeg afentoe dreigende mails.

vandaag een mail gekregen van een advocaat uit belgie (woon zelf in Nederland) of ik even 650 euro wil aftikken of ze gaan naar de rechtbank:

hun woorden: "Bij gebreke hieraan te voldoen, dien ik U in betaling te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank met alle nadelige gevolgen en bijkomende kosten voor U."

Mijn vraag is is er iemand daadwerkelijk wel eens voor de rechtbank is moeten komen voor een saldodipje lening en wat toen uitkomst was.

Ladynance
Berichten: 2
Lid geworden op: 18 sep 2023 07:20

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door Ladynance »

ik heb vandaag exact dezelfde en van hetzelfde van zelfde bureau

PNoordholland
Berichten: 1
Lid geworden op: 20 mar 2024 08:16

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door PNoordholland »

Incassobureau België

Saldodipje heeft mij een mail gestuurd van een incassobureau in België ICS bv.
Dat ik binnen 10 dagen moet betalen.
Wat kan ik het beste doen?

rwolters
Berichten: 1545
Lid geworden op: 28 sep 2022 13:32

Re: Saldodipje

Ongelezen bericht door rwolters »

PNoordholland schreef:
20 mar 2024 08:21
Incassobureau België

Saldodipje heeft mij een mail gestuurd van een incassobureau in België ICS bv.
Dat ik binnen 10 dagen moet betalen.
Wat kan ik het beste doen?
Is er een betalingsachterstand? Zo ja, dan binnen 10 dagen betalen. Zo nee, uitleggen dat het niet klopt.

Plaats reactie